វេជ្ជបណ្ឌិត​កាណាដា ប្រឆាំង​នឹង​ការ​តម្លើង​បៀវត្សរ៍ ព្រោះ​ប្រាក់ខែ​ពួក​គេ​វា​ខ្ពស់​ពេក​ហើយ​ – CEN