រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង​សាធារណការ​និង​អភិបាល​រាជធានី ធ្វើ​ពិធី​ត​ភ្ជាប់​ពី​ស្ថានីយ៍​រាជា​យ​ស្ម័យ​យាន​ពី​អាកាសយានដ្ឋាន​អន្តរជាតិ​ភ្នំពេញ​ – CEN