រដ្ឋមន្ត្រី​ទេសចរណ៍​៖ ជំរុញ​ឲ្យ​ភាគី​ពាក់ព័ន្ធ​ចូលរួម​អភិវឌ្ឍ​ផលិតផល​ទេសចរណ៍​តាម​ដង​ទន្លេ – CEN