សន្និសីទ​សារព័ត៌មាន​ស្តីពី TIGER STREET FOOTBALL FESTIVAL 2018 ​ជាមួយនឹង​វីរបុរស​បាល់ទាត់​អន្តរជាតិ​ល្បីល្បាញ RYAN GIGGS – CEN