អនុប្រធានក្រុមការងារចុះជួយក្រុងស្វាយរៀង ខេត្តស្វាយរៀង ចុះជួបសួរសុខទុក្ខ ក្រុមគ្រួសារគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា  – CEN