​ក្រុមគ្រួសារ​ជនរងគ្រោះ​រន្ធត់ចិត្ត​យ៉ាងខ្លាំង នឹង​ទង្វើ​ក្រុមគ្រូពេទ្យ​ប្រើ «​ជើង​កាត់ចេញ​ធ្វើជា​ខ្នើយ​» សម្រាប់​បុរស​ម្នាក់​រងគ្រោះថ្នាក់​ក្រឡាប់​រថយន្ត​ – CEN