អាមេរិក​កំពុង​ថ្លឹងថ្លែង​ការដាក់ទណ្ឌកម្ម​មួយចំនួន​លើ​ប្រទេស​ភូមា – CEN