ខឹង​ប្រពន្ធ​ពុំ​អាច​ផ្តល់កំណើត «​កូនប្រុស​» បំពេញ​តាម​បំណង​ខ្លួន​បាន ប្តី​ចិត្ត​អប្រិយ​ចាក់ទឹក​អាស៊ីត​លើ​ប្រពន្ធ​ខឹង​ប្រពន្ធ​ពុំ​អាច​ផ្តល់កំណើត «​កូនប្រុស​» បំពេញ​តាម​បំណង​ខ្លួន​បាន ប្តី​ចិត្ត​អប្រិយ​ចាក់ទឹក​អាស៊ីត​លើ​ប្រពន្ធបណ្តាល​ឲ្យ​រលាក​​យ៉ាង​ធ្ងន់ធ្ងរ – CEN