ខ្ចីម៉ូតូមិត្តទៅទិញសាច់ក្លែម មានអីបង្ហួសទៅចាប់រំលោភសង្សារមិត្តនៅក្នុងបន្ទប់ជួល តែសំណាងអាក្រក់ត្រូវដាច់អណ្តាត ដោយសារ…! – CEN