ផ្ទះ​មួយ​ខ្នង​ឆេះ​អស់​នៅសល់តែ​ផេះ ដោយសារ​ភ្នក់ភ្លើង​សំរាម​ឆេះ​រាល ពេល​ម្ចាស់​មិន​នៅ​ – CEN