ឧបនាយក​រដ្ឋមន្ត្រី​ថា ៖ មន្ត្រី​ដែល​នៅ​កៀក​នឹង​ពលរដ្ឋ​បម្រើ​ពលរ​ដ្ឋ​ឲ្យ​កាន់តែ​ល្អ – CEN