ប្រធាន​គ​.​ជ​.​ប ស្នើ លោកស្រី រ៉ូ​ណា​ស្មី​ត ដាក់​ការិយាល័យ​របស់ UN នៅ គ​.​ជ​.​ប – CEN