សាកលវិទ្យាល័យ​ការពារជាតិ​ពង្រឹង​សមត្ថភាព​កងទ័ព ឲ្យមាន​វិជ្ជាជីវៈ ចំណេះដឹង និង​ចំណេះធ្វើ​យ៉ាង​ពិតប្រាកដ​ – CEN