ក្រុមហ៊ុន​មួយ​បាន​បោះ​ទុននិវិយោគ​ក្នុង​កម្រិត​ធំ​ លើ​ការកែច្នៃ​ផលិតផល​ដំឡូង​មី​ – CEN