កូរ៉េ មាន​គម្រោង​នឹង​បង្កើត​ប្រព័ន្ធ​បច្ចេកវិទ្យា ទប់ស្កាត់​ការពារ​ជំងឺឆ្លង ចំពោះ​ភ្ញៀវ​ទេសចរ មកលេង​កម្ពុជា​ – CEN