អង់គ្លេស ៖ នាយប៉ូលិស ត្រូវ​បាន​បណ្តេញចេញ​ពី​ការងារ​ព្រោះ “​ឡើង​គ្រែ​” ជាមួយ​ទណ្ឌិត​ – CEN