ជនពិការ​គ្មាន​ឈ្មោះ​ក្នុង​បញ្ជី​រដ្ឋ​នៃ​អន្តរក្រសួង​មិនត្រូវ​ទទួល​គោលនយោបាយ​ឡើយ​ – CEN