​ធនាគារពិភពលោក​៖ ក្នុងចំណោម​ប្រព័ន្ធ​សាលារៀន​ដែល​ដំណើរការ​ល្អ​ចំនួន​ដប់​លើ​ពិភពលោក មាន​ប្រាំពីរ ស្ថិតនៅ​តំបន់​អាស៊ី​បូព៌ា​និង​ប៉ា​ស៊ី​ហ្វ៊ិក តែ​ទោះជា​យ៉ាងណាក្តី នៅ​មាន​កិច្ចការ​ច្រើន​ទៀត​ដែល​ត្រូវ​ធ្វើ – CEN