អា​មេ​រិច​ដក​ជំនួញ​យោធា​ពី​មី​យ៉ាន់​ម៉ា និង​កំពុង​ពិ​ចារ​ដាក់ទណ្ឌកម្ម ដោយសារ​វិបត្តិ​រ៉ូ​ហ៊ីង​យ៉ា​ – CEN