សម្តេច​តេជោ ៖ កម្ពុជា​បាន​នឹង​កំពុង​ប្រឹងប្រែង​កសាង​សមត្ថភាព ការធ្វើ​ទំនើបកម្ម ប្រើប្រាស់​បច្ចេកវិទ្យ​ព័ត៌មាន​ – CEN