រដ្ឋសភា​ប្រកាស​ជ្រើសរើស​សមាជិក​ព្រឹទ្ធសភា​នីតិកាល​ទី​៤ ចំនួន​ពីរ​រូប​ – CEN