ធនាគារ​មជ្ឈិម​របស់​ប្រទេស​ចិន​៖ ការជំរុញ​ប្រើប្រាស់​ប្រាក់ RMB នៅ​អន្តរជាតិ​មាន​ស្ថិរភាព​ – CEN