ផលប៉ះពាល់​នៃ​ការជក់បារី​ទៅលើ​សុខភាព ប្រឈម​នឹង​ការស្លាប់​មុន​អាយុ​ – CEN