រដ្ឋ​មន្ត្រី​សង្គមកិច្ច ៖ អាជ្ញាធរ​មូលដ្ឋាន​ត្រូវ​ផ្តល់​សេ​វ៉ា​សាធារណៈ​ដល់​ប្រជាពលរដ្ឋ ឲ្យទាន់​ពេលវេលា​ – CEN