ឈាម​ស្រែក​ស្បែក​ហៅ ចាប់​ឃាតករ​ដែល​អារ​ក​សម្លាប់​បុរស​ម្នាក់​ – CEN