ទារក​ចម្លែក​កើតមក​មាន​ពណ៌​ក្រហមច្រាល ស្បែក​ស្តើង​ដល់​ថ្នាក់​មើលឃើញ​ខួរ​ខាងក្នុង​ – CEN