ពង្រឹង​ធាតុ​ចូល និង​បន្ស៊ី​គ្នា​រវាង​អ្នកបច្ចេកទេស និង​ក្រុម​អ្នក​ច្បាប់​បន្ថែម​មុននឹង​ដាក់ជូន​រាជរដ្ឋាភិបាល​ – CEN