បាច​កូន​បឹង ចាប់​បាន​ត្រី​ឆ្លូញ ពណ៌​លឿង​ឆ្អៅ កម្រ​ឃើញ​ – CEN