ពានរង្វាន់​អ​លន​ទ្រព្យ​កម្ពុជា​ឆ្នាំ ២០១៨ របស់ PropertyGuru ផ្តល់​កិត្តិយស​ដល់​អ្នក​អភិវឌ្ឍន៍​ទីផ្សារ​អចលនទ្រព្យ​ដែល​មាន​លក្ខណៈសម្បត្តិ​គ្រប់គ្រាន់​សម្រាប់​ការអនុវត្ត​ល្អ​បំផុត​ – CEN