ខឹង​មិត្តភក្តិ​រួមរ័ក​ជាមួយ​អតីត​ប្រពន្ធ​ហើយ ទូរស័ព្ទ​មក​ឌឺដង​ទៀត ណាត់ជួប យក​កាំបិត​អារ​ក​សម្លាប់​ – CEN