ពលរដ្ឋ​ថា ៖ សូម​មន្ត្រី​កុំ​គាបសង្កត់ គំរាម​មិនឲ្យ​ចូល​ទៅ​លក់ដូរ​ក្នុង​ផ្សារ​អូរជ្រៅ​ថ្មី​ – CEN