មើល​កសិករ​ជប៉ុន ប្រើប្រាស់ robot “​យ៉ាង​សាហាវ​” ដើម្បី​ការពារ​ច្បារ​ដំណាំ​ (Video inside) – CEN