ចាប់ឃាតករម្នាក់ ដែលសម្លាប់ស្ដ្រី ញាត់ចូលក្នុងធុងទឹកកក – CEN