ប្រទេស​ចំនួន​៨ ចូលរួម​ពិព័រណ៍​សត្វ​ស្លាប​អន្តរជាតិ​លើក​ទី​១​នៅ​កម្ពុជា ដើម្បី​សក្តានុពល​ទេសចរណ៍ធម្មជាតិ​ – CEN