យុទ្ធនាការ​ផ្សព្វផ្សាយ​ស្តីពី​សិទ្ធិ​ជនពិការ​នៅក្នុង​សហគមន៍ ក្នុងស្រុក​បរិបូរណ៍​ – CEN