ចិន​បង្ហាញ​ថ្នាក់ដឹកនាំ​កំពូល ៧​រូប សម្រាប់​អាណត្តិ​ថ្មី – CEN