ស្បែកជើង ៧.០០០ គូ ត្រូវបាន​យកមក​ដាក់​ពី​មុខ​អគារ​រដ្ឋសភា​អាមេរិក ដើម្បី​ព្រមាន​ពី​ហិង្សា​នៃ​ការប្រើ​អាវុធ​ – CEN