ចុះ​ពន្យារ​សុពលភាព​លិខិតឆ្លងដែន អាច​ជួយ​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ បាន​ច្រើនយ៉ាង​នៅ​កូរ៉េ​ – CEN