ស្វា​ឪ​ដែល​ចូលចិត្ត​ដើរ​ជើង ២ ដូច​មនុស្ស ព្រោះ​ខ្លាច​កខ្វក់​ដៃ (Video inside) – CEN