សឹងពុំជឿនឹងកម្រងវីដេអូធ្វើការតាំងពី (១៩៩៦​-​២០១៨) របស់​​អ្នក​​រាយ​​ការណ៍​​ព័ត៌មាន​អាកាស​ធាតុ​ម្នាក់​នេះ ព្រោះ​មើល​ទៅ​ហាក់​ដូច​មាន​វ័យ​ត្រឹម​២២​ឆ្នាំ – CEN