តំបន់​រដ្ឋបាល​ពិសេស​ហុងកុង និយាយ​ពី​ការវិនិយោគ និង​កា​អភិវឌ្ឍ​ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ នៅ​កម្ពុជា​ – CEN