ផ្តល់​ឈាម​ដើម្បី​សង្គ្រោះ​អ្នកជំងឺ គឺ​មិន​ប៉ះពាល់​ដល់​សុខភាព​ទេ​ – CEN