ក្រុង​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​សៀមរាប ត្រូវបាន​រៀបចំ​ភ្លើង​លម្អ ដើម្បី​ធ្វើឲ្យ​មាន​សោភ័ណភាព​កាន់តែ​ស្រស់ត្រកាល​ក្នុង​ការទទួល​ស្វាគមន៍​ភ្ញៀវទេសចរ​ជាតិ អន្តរជាតិ​ – CEN