សម្តេច​ប្រធានរដ្ឋសភា ៖ សមិទ្ធផល​ជាច្រើន​ក្នុង​វិស័យ​ព្រះពុទ្ធសាសនា ឆ្លុះបញ្ចាំង​ឲ្យឃើញ​អំពី​វឌ្ឍនភាព​និង​ជំនឿ​ – CEN