​ថៃ ៖ មាន​ការមន្ទិលសង្ស័យ​ករណី​កិបកេង​ប្រាក់​ឧបត្ថម្ភ​សម្រាប់​ជនក្រីក្រ​ – CEN