សន្ដិសុខ​ឯកជន ចូលរួម​យ៉ាង​សកម្ម​ក្នុង​ការថែរក្សា​សន្ដិសុខ​សុវត្ថិភាព​ជូន​ប្រជាពលរដ្ឋ​ – CEN