ចុះបញ្ជី​ប្រកាសនីយបត្រ​តក្កកម្ម​សឹង្ហ​បុរី​នៅ​កម្ពុជា ពាក់ព័ន្ធ​កិច្ច​ការពារ​កម្មសិទ្ធិបញ្ញា ដល់​វិស័យ​ឯកជន​ – CEN