ទិវា​មួយ​ម៉ោង​សម្រាប់​ភពផែនដី​ដើម្បី​គាំពារ​បរិស្ថាន​នៅ​កម្ពុជា​ – CEN