គ្រាប់​រ៉ូ​កែតធ្លាក់ចំ​ផ្សារ​នៅ​ស៊ី​រី បណ្តាល​ឲ្យ​មនុស្សជិត ៤០​ នាក់​ស្លាប់​ – CEN