បំបួស​ដើមឈើ​នៅ​សហគមន៍​តំបន់ការពារធម្មជាតិ​បន្ទាយឆ្មារ ដើម្បី​បំផុសស្មារតី​អភិរក្ស​និង​ដាំ​ឈើ​ – CEN